บางครั้งเมื่อสมัครแล้วไม่ได้รับ SMS ยืนยัน

สามารถติดต่อ Support ทาง Chat box ในหน้าเว็บไซต์ OneDee.io