ระบบ OneDee สามารถใช้งานฟังก์ชั่น Payroll(ระบบบัญชีเงินเดือน) บน cloud ได้โดยการ

คลิกที่เมนู Payroll (บัญชีเงินเดือน)