เจ้าหน้าที่ HR สามารถเข้าไปแก้ไขเวลาที่ผิดพลาดได้ และสามารถบันทึกข้อความ และระบบจะเก็บประวัติการแก้ไขไว้ให้

- ไปที่เมนู พนักงาน --> Timesheet กดที่เวลาที่ต้องการแก้ไข