เจ้าหน้าที่ HR สามารถเข้าไปแก้ไขเวลาที่ผิดพลาดได้ และสามารถบันทึกข้อความ และระบบจะเก็บประวัติการแก้ไขไว้ให้