สามารถพิมพ์รายงานเงินเดือนได้ทั้งหมด 5 ชนิดได้แก่
พิมพ์สรุปรายการ
พิมพ์สลิปเงินเดือนทุกคน
พิมพ์ประกันสังคม
ไฟล์นำส่งเงินเดือน (KTB)
ไฟล์นำส่งเงินเดือน (KBANK)