กรณีเหตุสุดวิสัย เจ้าของกิจการหรือ Admin สามารถเข้าไปใน cloud.onedee.io

- สามารถลงเวลาแทนย้อนหลังได้เลยครับ เมนูพนักงาน --> จุด 3 จุด บนพนักงานที่ต้องการ ---> Clock