กรณีเหตุสุดวิสัย เจ้าของกิจการหรือ Admin สามารถเข้าไปใน cloud.onedee.io

คลิกที่พนักงานคนนั้นๆ
เลือกคำสั่ง “ลงเวลาแทน” ได้