กรณีลืมตอกบัตรเลิกงาน

พนักงานสามารถเลื่อนหน้าจอลงมา
แตะที่คำสั่ง “Reset clock”
แอพจะกลับไปที่หน้าตอกบัตรเข้างานใหม่อีกครั้ง