สามารถกำหนดระดับชั้นอนุมัติ โดยระบุจำนวน Team leader ที่ต้องใช้ในการอนุมัติ หรือระบุผู้อนุมัติแบบเฉพาะเจาะจงก็ได้

หากต้องการให้ User ทุกคนอนุมัติได้ ให้ใส่ 0 และไม่ต้องระบุชื่อใดๆ

กรณีระบุ Team leader เป็นผู้อนุมัติ จะต้องสร้างทีมงานขึ้นมาแล้วระบุ Team leader ในทีมนั้นๆ