สามารถดูรายงานแบ่งแยกตามประเภทที่ cloud.onedee.io ได้ 6 ประเภท ได้แก่

Timesheet, Summary, Absence, Advance, Time Off, และ Custom Export