จุดเด่นของ OneDee คือสามารถดูรายงานแบบ Online ได้ทันทีหลากหลายรูปแบบ และสามารถกรองดูตามชื่อพนักงาน หรือจุดลงเวลาได้ทันที

Timeline
Timesheet
Summary
Absence
Advance